Bác Hồ với ngành Thể Dục Thể Thao Việt Nam đôi điều cảm nhận

Bác Hồ là hiện thân cao đẹp của ý chí chiến đấu, tinh thần hy sinh vì sự nghiệp độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc; vì hạnh phúc của nhân dân.

Trang 2/2 | Số bài viết: 11
Chuyên mục tin tức