Công văn của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

28-04-2021 09-41

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời triển khaicacs hoạt động chuyên môn, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau

Chuyên mục tin tức