LCT Tuần 18

30-11-2021 08-27

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

KHOA KIẾN THỨC & KỸ NĂNG CƠ SỞ NGÀNH 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Từ ngày 29/11 đến ngày 5/12

 Học kỳ I - Năm học: 2021 - 2022

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

Thứ

Các công việc cụ thể trong tuần

 

1

TRƯỞNG KHOA

TS. Phạm Tuấn Hiệp

Phụ trách chung

 

T2

- Quản lý chung

 

T3

- 14h00: Họp Đảng ủy, Trưởng các đơn vị

 

T4

- Quản lý chung

 

T5

- Quản lý chung

 

T6

- Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

2

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Thành Long

Phụ trách khoa học

Phụ trách VP Khoa

 

T2

- 14h00: Họp bí thư các chi bộ 

 

T3

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan 

 

T4

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan 

 

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan 

 

T6

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan 

 

T7

 

 

CN

 

 

3

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Vũ Quỳnh Như

Phụ trách Đào tạo

 

T2

- 9h30: Họp Đảng ủy 

 

T3

- 14h00: Họp Đảng ủy, Trưởng các đơn vị

 

T4

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan 

 

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan 

 

T6

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan 

 

T7

 

 

CN

 

 

4

CHUYÊN VIÊN

TS. Nguyễn  Xuân Tuấn

Trợ lý giáo vụ khoa

Trợ lý công nghệ thông tin

 

T2

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T3

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T4

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T6

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T7

 

 

CN

 

 

Chuyên mục tin tức