Lịch côn tác tuần 14

02-11-2021 09-09

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

     TRUNG TÂM GDQPAN

 

                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

                                         Từ ngày 01/11 đến ngày 07/11/2021

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Ban Giám đốc

(GS.TS:Nguyễn Văn Phúc-GĐ

TS: Nguyễn Văn Hòa – P.GĐ

Đại tá. Lê Danh Nam - PGĐ)

* Điều hành toàn bộ công việc tại Trung tâm

- Điều hành công tác đào tạo chương trình môn học GDQPAN

- Điều hành, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid 19

- Thứ 2: Điều hành công tác đón tiếp học viên khóa 31: Trường CĐ Ngoại ngữ Công nghệ Việt Nhật và Trường CĐ Thống kê

- Thứ 4: 9h30: Họp Đảng ủy (A2)

  2.

       Phòng Đào tạo,QLSV

       (Đại úy: Vũ Đình Phan)

* Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo, công tác QLSV

- Thứ 2: Điều hành công tác đón tiếp học viên khóa 31: Trường CĐ Ngoại ngữ Công nghệ Việt Nhật và Trường CĐ Thống kê

- Thứ 2 đến CN: Thực hiện đào tạo giảng dạy hv Khóa 31.

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

- Phối hợp với các đơn vị trung tâm trong công tác đào tạo Khóa 31.

3.

Phòng Hành chính

Tổ chức

(ThS. Nguyễn Thị Hiền)

* Tham mưu BGĐ về công tác hành chính, Tổ chức, văn thư

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ

- Thứ 2: Điều hành công tác đón tiếp học viên khóa 31: Trường CĐ Ngoại ngữ Công nghệ Việt Nhật và Trường CĐ Thống kê

- Thứ 2 đến CN: Phối hợp với phòng Hậu cần trong công tác quản lý cấp phát cơ sở vật chất.

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

Phối hợp với các phòng ban trong công tác Hành chính.

4.

Phòng Hậu cần,TC-KT

(ThS: Nguyễn Ngọc Khôi)

* Tham mưu BGĐ về công tác Hậu cần, TC-KT

- Thứ 2: Điều hành công tác đón tiếp học viên khóa 31: Trường CĐ Ngoại ngữ Công nghệ Việt Nhật và Trường CĐ Thống kê

- Giám sát việc thực hiện cung cấp xuất ăn học viên khóa 30 của Công ty Hà Thành.

- Thực hiện công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

Phối hợp với các phòng ban trong công tác hậu cần.

    5.

Ban Thanh tra, Pháp chế

* Tham mưu BGĐ công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động GDQPAN của trung tâm. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về GDQPAN

6.

Khoa Quân sự, Chính trị

(Đại tá: Phạm Ngọc Tuấn

Đại tá. Trần Văn Hải)

* Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học  GDQPAN. - - Thứ 2 đến CN: Thực hiện công tác giảng dạy học viên khóa 31 tại TT.

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

7

Khung Quản lý học viên

  

- Thực hiện quản lý học viên khóa 31 (24/24h)

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

Chuyên mục tin tức