Lịch công tác tuần 06

07-09-2020 10-43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

          TRUNG TÂM GDQP&AN

                                             LỊCH CÔNG TÁC

                                                               Tuần: 06

                               Từ  ngày 7  tháng 9 đến ngày 13  tháng 9 năm 2020

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                                                                                                      NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 1 

 Ban Giám Đốc

( PGS.TS: Nguyễn Văn Phúc - GĐ

TS: Nguyễn Văn Hoà -  P.GĐ

Đại tá: Lê  Danh Nam - P.GĐ

- Điều hành công việc tại Trung tâm

- Thứ 2: Điều hành công tác đón tiếp học viên Khóa 24, đợt 1-Trường CĐ Thống kê, CĐ Y tế Bắc Ninh

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 1 tại HTA

- Thứ 4,5,6,7,CN: Điều hành chung công tác đào tạo học viên Khóa 24, đợt 1

    2

Phòng Đào tạo, QLSV

(Thiếu Tá: Vũ Đình Phan)

- Thứ 2: Đón tiếp học viên Khóa 24, đợt 1-Trường CĐ Thống kê, CĐ Y tế Bắc Ninh

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 1 tại HTA.

- Thứ 4,5,6,7,CN: Thực hiện công tác đào tạo học viên khóa 21, đợt 1.

- Xây dựng kế hoạch đạo tạo Khóa 24, đợt 2.

- Chủ nhật: Đón tiếp học viên Trường Đại học Văn hóa HN.

3

Phòng Hành chính, tổ chức

- Thứ 2: Đón tiếp học viên Khóa 24, đợt 1-Trường CĐ Thống kê, CĐ Y tế Bắc Ninh

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 1 tại HTA.

- Thứ 4,5,6,7: Phối hợp thực hiện công tác đào tạo học viên khóa 24, đợt 1.

- Chuẩn bị cho kế hoạch Khai giảng khóa 24, đợt 2

- Chủ nhật: Đón tiếp học viên Trường Đại học Văn hóa HN.

4

Phòng Hậu Cần, TC-KT

(TS: Nguyễn Ngọc Khôi)

- Tham mưu  BGĐ về công tác Hậu cần

- Thứ 2: Đón tiếp học viên Khóa 24, đợt 1-Trường CĐ Thống kê, CĐ Y tế Bắc Ninh

+ Cấp phát Quân tư trang, cơ sở vật chất cho học viên Khóa 24, đợt 1

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 1 tại HTA.

- Thứ 4,5,6,7: Phối hợp thực hiện công tác đào tạo học viên khóa 21, đợt 1.

- Chủ nhật: Đón tiếp học viên Trường Đại học Văn hóa HN.

- Chuẩn bị cho công tác cấp phát quân trang, vật chất cho học viên khóa 24, đợt 2.

5

Khoa Quân sự, Chính trị

- Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học

- Thứ 2: Đón tiếp học viên Khóa 24, đợt 1-Trường CĐ Thống kê, CĐ Y tế Bắc Ninh

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 1 tại HTA.

- Thứ 4,5,6,7,CN: Thực hiện công tác giảng dạy

 

6

 

Quản Lý khung

- Thứ 2: Đón tiếp học viên Khóa 24, đợt 1-Trường CĐ Thống kê, CĐ Y tế Bắc Ninh

- Thứ 3: 8h Khai giảng khóa 24, đợt 1 tại HTA.

- Thứ 4,5,6,7,CN: Thực hiện công tác quản lý học viên khóa 24, đợt 1 (24/24).

- Chủ nhật: Đón tiếp học viên khóa 24, đợt 2 tại Trường Đại học Văn hóa HN.

Chuyên mục tin tức