Lịch công tác tuần 18

16-12-2019 16-50

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 THÁNG 12/2019

Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019 - Năm học 2019-2020

STT

Họ và tên

Nội dung công việc

1.

ĐINH QUANG NGỌC

Thứ 2 (16/12/2019) - Thứ 6 (20/12/2019): Điều hành, hướng dẫn giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

2.

NGÔ SÁCH THỌ

Thứ 2 (16/12/2019) - Thứ 6 (20/12/2019): Hoàn thành thủ tục thanh quyết toán đề tài cấp quốc gia; Giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

3.

PHẠM SƠN NAM

Thứ 2 (16/12/2019) - Thứ 6 (20/12/2019): Vận hành và bảo trì thiết bị nghiên cứu; Nhập và sử lý số liệu đề tài; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 2: Trực Viện.

4.

NGUYỄN NGỌC TUẤN

Thứ 2 (16/12/2019) - Thứ 6 (20/12/2019): Xây dựng kế hoạch sinh hoạt khoa học tháng 11; Phối hợp thanh quyết toán đề tài cấp Bộ; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 3: Trực Viện.

5.

NGUYỄN QUỐC VIỆT

Thứ 2 (16/12/2019) - Thứ 6 (20/12/2019): Thanh quyết toán đề tài, dự án cấp Bộ; Triển khai nhiệm vụ NC của TCVN; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 4: Trực Viện.

6.

ĐỖ THỊ HẠNH

Thứ 2 (16/12/2019) - Thứ 6 (20/12/2019): Hoàn thiện các thủ tục thanh lý hợp đồng với Lai Châu; Làm công tác văn thư; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 5: Trực Viện

7.

TẠ ĐỨC THẠCH

Thứ 2 (16/12/2019) - Thứ 6 (20/12/2019): Triển khai hoạt động quản lý đề tài cơ sở của sinh viên; Đăng ký nhiệm vụ cơ sở, Thực hiện các công việc khác theo sự phân công; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 6: Trực Viện

8.

ĐINH HÙNG TRƯỜNG

Thứ 2 (16/12/2019) - Thứ 6 (20/12/2019): Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán đề tài cấp Bộ; Tham gia các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

9.

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

Thứ 2 (16/12/2019) - Thứ 6 (20/12/2019): Triển khai kế hoạch đề tài cơ sở của giáo viên; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công; Phối hợp làm thủ tục thanh quyết toán đề tài cấp Bộ; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

 

Chuyên mục tin tức