LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM 2022

11-01-2022 15-10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM 2022

Từ ngày 10/01đến 16/01/2022

TT

Họ và tên

Nội dung công việc

1

Phạm Tuấn Dũng

(Phó Trưởng phòng)

Điều hành các công việc của phòng (thực hiện theo kế hoạch nhà trường).

- Thứ 3: 14h00 Bảo vệ kế hoạch năm

               16h00 Họp phòng

- Quản lý công tác học sinh, sinh viên

2

Hoàng Nam

(Chuyên viên)

Thực hiện công tác hành chính của khóa học sinh viên

- Trực phòng 2.4.6

- Thứ 3: 16h00 Họp phòng.

- Quản lý hồ sơ sinh viênKhóa 55; 57

3

Nguyễn Thị Hằng

(Chuyên viên)

Thực hiện công tác hành chính của khóa học sinh viên

- Trực phòng 3.5

- Thứ 3: - 16h00 Họp phòng.

Thực hiện công tác hành chính của khóa học sinh viên

- Quản lý hồ sơ sinh viên Khóa 54; 56

 

 

Chuyên mục tin tức