Lịch công tác Tuần 21

19-12-2021 10-18

 

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 21

Từ ngày 20 đến 26/12 năm 2021

Học kỳ 1:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Trường,Nam

V1 – Hiền

CS57GD

V4 – Trường

(Nam trợ giảng)

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Trường,Nam

V1 – Hiền

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Trường,Nam

V1 – Hiền

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Trường,Nam

V1 – Hiền

CS3.D3.V4

Trường

LTK5.CS

Đăng

CS3.D3.V4

Trường

LTK5.CS

Đăng

3+4

   

CS57GD

V4 – Trường

(Nam trợ giảng)

   

CS3.D3.V4

Trường

LTK5.CS

Đăng

CS3.D3.V4

Trường

LTK5.CS

Đăng

5+6

CS3.D3.V4

Trường

PTVO54.D3

Hiền

 

CS3.D3.V4

Trường

PTVO54.D3

Hiền

CS3.D3.V4

Trường

PTVO54.D3

Hiền

CS57GD

V4 – Trường

(Nam trợ giảng)

CS3.D3.V4

Trường

PTVO54.D3

Hiền

CS57GD

V4 – Trường

(Nam trợ giảng)

CS3.D3.V4

Trường

PTVO54.D3

Hiền

CS3.D3.V4

Trường

PTVO54.D3

Hiền

LTK5.CS

Đăng

CS3.D3.V4

Trường

PTVO54.D3

Hiền

LTK5.CS

Đăng

7+8

CS3.D3.V4

Trường

PTVO54.D3

Hiền

CS3.D3.V4

Trường

PTVO54.D3

Hiền

CS3.D3.V4

Trường

PTVO54.D3

Hiền

CS3.D3.V4

Trường

PTVO54.D3

Hiền

CS3.D3.V4

Trường

PTVO54.D3

Hiền

CS3.D3.V4

Trường

PTVO54.D3

Hiền

LTK5.CS

Đăng

CS3.D3.V4

Trường

PTVO54.D3

Hiền

LTK5.CS

Đăng

9+10

 

 

 

 

 

LTK5.CS

Đăng

LTK5.CS

Đăng

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

52

 

ĐĂNG

28

 

0

 

HƯNG

0

 

HIỀN

36

 

Q.ANH

0

 

KHÔI

0

 

NAM

16

 

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

132

 

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

Chuyên mục tin tức