Lịch công tác Tuần 22

26-12-2021 15-27

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 22

Từ ngày 27 đến 31/12 năm 2021

Học kỳ 1:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

CS57HL

V1 – Hiền

CS57GD

V4 – Hưng

(Nam trợ giảng)

CS57HL

V1 – Hiền

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Hưng,Nam

V1 – Hiền

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Hưng,Nam

V1 – Hiền

LTK5.CS

Đăng

LTK5.CS

Đăng

3+4

   

CS57GD

V4 – Hưng

(Nam trợ giảng)

   

LTK5.CS

Đăng

LTK5.CS

Đăng

5+6

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Hưng, Nam

CS3-D3-H

V4 - Trường

PT54HL-D3

Hiền

 

CS3-D3-H

V4 - Trường

PT54HL-D3

Hiền

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Hưng, Nam

CS3-D3-H

V4 - Trường

PT54HL-D3

Hiền

CS57GD

V4 – Hưng

(Nam trợ giảng)

CS3-D3-H

V4 - Trường

PT54HL-D3

Hiền

CS57GD

V4 – Hưng

(Nam trợ giảng)

CS3-D3-H

V4 - Trường

ThiPT54HL-D3-L1

Tú, Hiền

LTK5.CS

Đăng

LTK5.CS

Đăng

7+8

CS3-D3-H

V4 - Trường

PT54HL-D3

Hiền

CS3-D3-H

V4 - Trường

PT54HL-D3

Hiền

CS3-D3-H

V4 - Trường

PT54HL-D3

Hiền

CS3-D3-H

V4 - Trường

PT54HL-D3

Hiền

CS3-D3-H

V4 - Trường

LTK5.CS

Đăng

LTK5.CS

Đăng

9+10

 

 

 

 

 

LTK5.CS

Đăng

LTK5.CS

Đăng

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

20

 

ĐĂNG

28

 

0

1

HƯNG

16

 

HIỀN

24

1

Q.ANH

0

 

KHÔI

0

 

NAM

16

 

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

104

2

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

Chuyên mục tin tức