Lịch công tác Tuấn 23

02-01-2022 15-49

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 23

Từ ngày 3 đến 8/1 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

 

CS57GD

V4 – Hưng

(Nam trợ giảng)

CS57HL

V1 – Hiền

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Trường,Nam

V1 – Hiền

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Trường,Nam

V1 – Hiền

 

 

3+4

   

CS57GD

V4 – Hưng

(Nam trợ giảng)

   

 

 

5+6

 

CS57HL

V1 – Hiền

V2 – Đăng

V4 – Hưng, Nam

CS3-D3-H

V4 - Trường

 

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Hưng, Nam

ThiCS3-D3-H

V4 - Trường,Tú

CS57GD

V4 – Hưng

(Nam trợ giảng)

CS57GD

V4 – Hưng

(Nam trợ giảng)

 

 

 

7+8

 

CS3-D3-H

V4 - Trường

Võ.TetD4

Hưng

Võ.TetD4

Hưng

Võ.TetD4

Hưng

Võ.TetD4

Hưng

Võ.TetD4

Hưng

Võ.TetD4

Hưng

9+10

 

Võ.TetD4

Hưng

 

Võ.TetD4

Hưng

CS.VĐVCCK57

V1 – Hiền

V4 - Nam

Võ.TetD4

Hưng

CS.VĐVCCK57

V1 – Hiền

V4 - Nam

Võ.TetD4

Hưng

CS.VĐVCCK57

V1 – Hiền

V4 - Nam

Võ.TetD4

Hưng

CS.VĐVCCK57

V1 – Hiền

V4 - Nam

Võ.TetD4

Hưng

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

8

1

ĐĂNG

8

 

0

1

HƯNG

24

0

HIỀN

16

0

Q.ANH

0

 

KHÔI

0

 

NAM

24

 

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

72

2

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

Chuyên mục tin tức