Lịch công tác Tuần 24

09-01-2022 11-20

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 24

Từ ngày 10 đến 16/01 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

PT55GD

BĐ,CL,BR,CV – Tú

BC,QV,VẬT,GOLF – Đăng

PT55GD

BĐ,CL,BR,CV – Tú

BC,QV,VẬT,GOLF – Đăng

ThiCS57GD-V4

Trường, Hưng, Nam

(Trợ Giảng)

PT55GD

BĐ,CL,BR,CV – Tú

BC,QV,VẬT,GOLF – Đăng

PT55GD

BĐ,CL,BR,CV – Tú

BC,QV,VẬT,GOLF – Đăng

PT55GD

BĐ,CL,BR,CV – Tú

BC,QV,VẬT,GOLF – Đăng

 

 

 

3+4

PT55GD

ĐK,BL,BB – Tú

TD,VÕ – Hưng

PT55YH,QL

Đăng

ThiCS57HL-V1

Hiền, Trường

PT55GD

ĐK,BL,BB – Tú

TD,VÕ – Hưng

PT55YH,QL

Đăng

 

PT55GD

ĐK,BL,BB – Tú

TD,VÕ – Hưng

PT55YH,QL

Đăng

 

PT55GD

ĐK,BL,BB – Tú

TD,VÕ – Hưng

PT55YH,QL

Đăng

 

PT55GD

ĐK,BL,BB – Tú

TD,VÕ – Hưng

PT55YH,QL

Đăng

 

 

CSk54 VHVL

Trường

 

5+6

 

 

 

ThiCS57HL-V2

Hiền, Đăng

V4

Trường, Hưng, Nam

(Trợ Giảng)

 

 

 

 

7+8

 

       

CSk54 VHVL

Trường

CSk54 VHVL

Trường

9+10

CS.VĐVCCK57

V4 - Nam

CSk54 VHVL

Trường

CS.VĐVCCK57

V4 - Nam

CSk54 VHVL

Trường

CS.VĐVCCK57

V4 - Nam

CSk54 VHVL

Trường

ThiCS.VĐVCCK57

V4 – Nam, Hưng

CSk54 VHVL

Trường

CSk54 VHVL

Trường

CSk54 VHVL

Trường

CSk54 VHVL

Trường

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

20

3

ĐĂNG

20

1

20

0

HƯNG

10

3

HIỀN

0

2

Q.ANH

10

 

KHÔI

0

 

NAM

8

3

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

88

12

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

 

Thứ 3: Bảo vệ kế hoạch năm 2022 các đơn vị ( A2,cả ngày)

Thứ 5: Xét duyệt thông qua thuyết minh đề tài KH&CN cấp sơ sở năm 2022( E1,E2, cả ngày )

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

Chuyên mục tin tức