Lịch công tác Tuần 25

16-01-2022 11-24

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 25

Từ ngày 17 đến 23/01 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

PT55GD

BĐ,CL,BR,CV – Tú

BC,QV,VẬT,GOLF – Hưng

PT55GD

BĐ,CL,BR,CV – Tú

BC,QV,VẬT,GOLF – Hưng

 

PT55GD

BĐ,CL,BR,CV – Tú

BC,QV,VẬT,GOLF – Hưng

PT55GD

BĐ,CL,BR,CV – Tú

BC,QV,VẬT,GOLF – Đăng

PT55GD

BĐ,CL,BR,CV – Tú

BC,QV,VẬT,GOLF – Đăng

 

 

 

3+4

PT55GD

ĐK,BL,BB – Tú

TD,VÕ – Hưng

PT55YH,QL

Hiền

 

PT55GD

ĐK,BL,BB – Tú

TD,VÕ – Hưng

PT55YH,QL

Hiền

PT55GD

ĐK,BL,BB – Tú

TD,VÕ – Hưng

PT55YH,QL

Hiền

 

PT55GD

ĐK,BL,BB – Tú

TD,VÕ – Hưng

PT55YH,QL

Đăng

 

PT55GD

ĐK,BL,BB – Tú

TD,VÕ – Hưng

PT55YH,QL

Đăng

 

 

5+6

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8

 

       

CSk54 VHVL

Trường

CSk54 VHVL

Trường

9+10

CSk54 VHVL

Trường 

 

CSk54 VHVL

Trường 

 

  CSk54 VHVL

Trường

 

CSk54 VHVL

Trường

 

CSk54 VHVL

Trường

CSk54 VHVL

Trường

CSk54 VHVL

Trường

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

18

0

ĐĂNG

8

0

20

0

HƯNG

16

0

HIỀN

6

0

Q.ANH

0

 

KHÔI

0

 

NAM

0

0

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

68

0

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

 

 

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

Chuyên mục tin tức