Lịch công tác tuần 3

17-08-2020 10-20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

          TRUNG TÂM GDQP&AN

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC

                                                              Tuần: 03

                            Từ  ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2020

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                      NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 1 

 Ban Giám Đốc

 PGS.TS: Nguyễn Văn Phúc - GĐ

TS: Nguyễn Văn Hoà -  P.GĐ

Đại tá: Lê  Danh Nam - P.GĐ

- Điều hành chung công việc tại Trung tâm

- Quản lý kế hoạch liên kết đào tạo chương trình GDQPAN khối các trường Cao đẳng, Giáo dục đại học.

-  Thứ 2: 14h: Giao ban trường (A2)

- Thứ 4: 10h: Làm việc với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

    2

Phòng Đào tạo, QLSV

Thượng Tá: Nguyễn Ngọc Thành

Thiếu tá. Vũ Đình Phan

- Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo.

- Thực hiện công tác liên kết đào tạo chương trình GDQPAN khối các trường Cao đẳng, Giáo dục đại học.

- Thứ 4: 10h: Làm việc với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

- Chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo các khóa tiếp theo trong tháng 9

3

Phòng Hành chính, tổ chức

ThS. Nguyễn Thị Hiền

- Tham mưu BGĐ về công tác tổ chức, văn thư.

- Thứ 4: 10h: Làm việc với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

- Chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo các khóa tiếp theo trong tháng 9

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

4

Phòng Hậu Cần, TC-KT

(TS: Nguyễn Ngọc Khôi)

- Tham mưu  BGĐ về công tác Hậu cần

- Thứ 4: 10h: Làm việc với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

- Chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo các khóa tiếp theo trong tháng 9

- Thực hiện công tác tài chính

5

Khoa Quân sự, Chính trị

- Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học

- Chuẩn bị Giáo án , bài giảng phục vụ tốt cho kế hoạch đào tạo trong tháng 9

 

6

 

Quản Lý khung

- Tập huấn Quản lý học viên đối với các khóa tiếp theo

Chuyên mục tin tức