Lịch công tác Tuần 35

27-03-2022 09-36

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:35

Từ ngày 28/3 đến 02/4 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

 

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Khôi

CS56HL

V4 – Q.Anh

CS57GD

V4 – Nam

 

  CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Nam

V1 -  Khôi      

CS56HL

V1 – Khôi

CS57GD

V4 – Nam

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Hưng

CS57HL

V2 – Q.Anh

V4 – Nam

 

 

3+4

CS54HL

V4 –Nam

CS55GD

V1 – Tú

CS56HL

V1 – Khôi

CS54HL

V4 –Tú

CS55GD

V1 – Khôi

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Nam

CS54HL

V4 –Tú

CS57GD

V4 – Nam

CS54HL

V4 –Hưng

CS55GD

V1 – Khôi

CS56GD

V2 – Đăng

CS54HL

V4 –Tú

CS56GD

V2 – Đăng

CS56HL

V4 – Trường

( Nam trợ giảng )

 

 

5+6

  CS57HL

V1 -  Khôi     

 

CS56GD

V5 – Q.Anh

 

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Khôi

CS56HL

V4 – Nam

CS56GD

V5 – Q.Anh

  CS56GD

V5 – Q.Anh

CS56HL

V1 – Khôi

CS57HL

V1 – Ttường  

( Nam trợ giảng )

 

 

 

7+8

 

CS56GD

V2 – Đăng

     

 

 

9+10

 

 

  

 

 

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

4

0

ĐĂNG

18

0

14

0

HƯNG

4

0

HIỀN

0

0

Q.ANH

8

0

KHÔI

18

0

NAM

16

0

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

82

0

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

( Trường , Hưng đi công tác theo QĐ )

 

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức