Lịch công tác Tuần 36

03-04-2022 09-13

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:36

Từ ngày 04/4 đến 10/4 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

 

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Hưng

CS56HL

V4 – Trường

CS57GD

V4 – Nam

 

  CS57HL

V2 – Đăng

V1 -  Khôi

V4 – Trường

(Nam trợ giảng)

   

CS56HL

V1 – Khôi

CS57GD

V4 – Nam

CS55HL

V2 – Hưng

V3 – Tú

V4 – Nam

CS57HL

V2 – Đăng

V4 –Trường

 

 

 

3+4

CS54HL

V4 –Hưng

CS55GD

V1 – Khôi

CS54HL

V4 –Hưng

CS55GD

V1 – Khôi

CS56HL

V1 – Trường

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Nam

CS54HL

V4 –Hưng

CS57GD

V4 – Nam

CS54HL

V4 –Hưng

CS55GD

V1 – Khôi

CS54HL

V4 –Hưng

CS56GD

V2 – Đăng

CS56HL

V4 – Trường

(Nam trợ giảng)

 

 

5+6

  CS57HL

V1 -  Khôi       

CS56GD

V5 – Q.Anh

 

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Hưng

CS56HL

V4 – Trường

(Nam trợ giảng)

CS56GD

V5 – Q.Anh

  CS56GD

V5 – Q.Anh

CS56HL

V1 – Khôi

  CS57HL

V1 -  Trường    

 

 

7+8

 

CS56GD

V2 – Đăng

 

CS56GD

V2 – Đăng

 

 

 

9+10

 

 

  

 

 

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

14

0

ĐĂNG

16

0

6

0

HƯNG

16

0

HIỀN

0

0

Q.ANH

6

0

KHÔI

14

0

NAM

10

0

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

82

0

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

Thứ 2-6h30: Chào cờ đầu tháng

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức