Lịch công tác Tuần 38

16-04-2022 16-19

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:38

Từ ngày 18/4 đến 24/4 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

   

 

     

CS56HL

V1 – Hiền

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Hưng

 

 

 

3+4

CS54HL

V4 –Hưng

CS55GD

V1 – Hiền

CS56HL

V1 – Khôi

CS56HL

V4 – Trường

 

 

CS54HL

V4 –Hưng

CS55GD

V1 – Hiền

CS56HL

V4 –Trường

CS54HL

V4 –Hưng

CS56GD

V2 – Đăng

CS56HL

V4 – Nam

 

 

5+6

 

CS54HL

V4 –Hưng

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Trường

CS56GD

V5 – Q.Anh

 

CS54HL

V4 –Hưng

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Hưng

CS56GD

V5 – Q.Anh

CS56GD

V5 – Q.Anh

CS56HL

V1 – Hiền

 

 

 

7+8

 

CS55GD

V1 – Khôi

CS56GD

V2 – Đăng

 

CS56GD

V2 – Đăng

 

 

 

9+10

 

 

  

 

 

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

06

0

ĐĂNG

12

0

06

0

HƯNG

14

0

HIỀN

08

0

Q.ANH

6

0

KHÔI

4

0

NAM

2

0

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

58

 

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

Đồng chí Nam đi công tác theo quyết định

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức