Lịch công tác Tuần 40

01-05-2022 11-00

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:40

Từ ngày 02/5 đến 07/5 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

   

 

  CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Trường

CS56HL

V1 – Hiền

V4 - Nam

CS56HL

V1 – Hiền

V4 - Nam

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Hưng

CS56HL

V4 - Nam

 

 

3+4

         

 

 

5+6

 

 

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Trường

CS56GD

V2 – Hiền

CS56GD

V2 – Đăng

  

CS56HL

V1 – Hiền

 

 

7+8

 

VĐVCC56

V2 -  Đăng

V3 – Tú

V4 – Hưng

  CS56GD

V5 – Q.Anh

VĐVCC56

V2 -  Đăng

V3 – Tú

V4 – Hưng

  CS56GD

V5 – Q.Anh

VĐVCC56

V2 -  Đăng

V3 – Tú

V4 – Hưng

 

 

 

9+10

 

VĐVCC56

V2 -  QAnh

V3 – Tú

V4 – Hưng

VĐVCC57

V2- Đăng

V1 – Hiền

V4 – Nam 

VĐVCC56

V2 -  QAnh

V3 – Tú

V4 – Hưng

VĐVCC57

V2- Đăng

V1 – Hiền

V4 – Nam    

VĐVCC57

V2- Đăng

V1 – Hiền

V4 – Nam 

ThiL1 VĐVCC56

V2 -  QAnh

V3 – Tú

V4 – Hưng

ThiL1 VĐVCC57

V2- Đăng

V1 – Hiền

V4 – Nam    

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

4

0

ĐĂNG

20

1

16

1

HƯNG

12

1

HIỀN

14

1

Q.ANH

8

0

KHÔI

0

0

NAM

12

1

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

86

6

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

Thứ 6-7h: Bảo vệ khóa luận K54

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức