Lịch công tác Tuần 42

15-05-2022 10-09

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:42

Từ ngày 16/5 đến 22/5 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

CS2HeD1

CS55HL

V2 – Khôi

V3 – Tú  

V4 – Hưng

CS56HL

V4 – Hiền

CS57GD

V4 – Q.Anh

CS55HL

V2 – H,Anh

V3 – Tú  

V4 – Hưng

CS57HL

V2 – Hiền

V4 – Q.Anh

CS57HL

V1 - Khôi

CS55HL

V2 – Khôi

V3 – Tú  

V4 – Hưng

CS56HL

V1 – Hiền

CS57GD

V4 – Q.Anh

CS55HL

V2 –Khôi

V3 – Tú  

V4 – Hưng

CS57HL

V2 – Hiền

V4 – Q.Anh

 

ThiL1CS2HeD1

Tú, Trường

3+4

CS55HL

V2 –Hiền

V3 – Tú  

V4 – Hưng

CS56GD

V2 – Q.Anh

CS55GD

V1 – Hiền

CS56HL

V1 – Hưng

CS57HL

V2 – Khôi

V4 – Q.Anh

CS2HeD1

CS55GD

V1 – Hiền

CS56GD

V2 – Hưng

CS57GD

V4 – Q.Anh

CS2HeD1

CS55GD

V1 – Hiền

CS55GD

V1 – Hiền

CS56HL

V4 – Hưng

 

 

5+6

CS55GD

V1 – Hiền

CS57HL

V1 -  Khôi

CS2HeD1

CS2HeD1

CS56GD

V5 – Hiền

CS2HeD1

ThiL1VoPTHeD1

Q.Anh, Hưng

CS56GD

V5 – Q.Anh

CS57HL

V1 –  Khôi

 

 

7+8

CS6HeD1

Trường

CS6HeD1

Trường

CS6HeD1

Trường

   

 

ThiL1CS6HeD1

Trường, Hưng

9+10

CS6HeD1

Trường

  CS6HeD1

Trường

CS6HeD1

Trường  

 

 

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

12

2

ĐĂNG

0

0

22

1

HƯNG

16

2

HIỀN

22

0

Q.ANH

16

1

KHÔI

10

0

NAM

0

0

H,ANH

2

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

100

6

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

Đồng chí Nam đi học theo quyết định

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức