Lịch công tác tuần 52

21-06-2021 12-21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

KHOA QUẢN LÝ TDTT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 30/07/2021

Họ và tên

Nội dung Công việc

 

TRƯỞNG KHOA

TS. Cao Hoàng Anh

T2

Quản Lý Chung

 

T3

8h30: Họp thông qua quy chế làm việc của Giảng viên

 

T4

Quản Lý Chung

 

T5

Quản Lý Chung

 

T6

Quản Lý Chung  

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Nguyễn Cẩm Ninh

T2

Quản Lý Chung

 

T3

Quản Lý Chung

 

T4

Quản Lý Chung

 

T5

Quản Lý Chung

 

T6

Quản Lý Chung  

CHUYÊN VIÊN

ThS. Trần Thị Tô Hoài

Phụ Trách Khoa học

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T3

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T4

                  - Trực khoa

 

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T6

            - Trực khoa

 

CHUYÊN VIÊN

ThS. Vũ Thị Thúy Hằng

Trợ lý Công nghệ thông tin

Trợ lý Giáo vụ khoa

T2

Nghỉ chế độ.

 
Chuyên mục tin tức