Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Kiến thức cơ bản

30-08-2019 00-00

 Khoa Kiến thức cơ bản- Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 3655/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 01/10/2018

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN

 

1.Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Khoa Kiến thức cơ bản

- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Liên Hợp; Trường ĐH TDTT BN 

- Điện thoại:

2.Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị:

 Khoa Kiến thức cơ bản- Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 3655/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 01/10/2018.

3.Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

* Khoa Kiến thức cơ bản  là đơn vị trực thuộc trường Đại học TDTT Bắc Ninh có chức năng nhiệm vụ như sau:

3.1. Chức năng:

Khoa Kiến thức cơ bản là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện về quản lý viên chức, người lao động, người học; Tổ  chức và quản lý các hoạt động giáo dục, đào tạo khối kiến thức cơ bản; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và HTQT thuộc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.

3.2. Nhiệm vụ:

              - Xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; biên soạn giáo trình, đề cương chi tiết các môn học, tài liệu học tập, tham khảo liên quan; Tổ chức, quản lý quá trình giảng dạy các môn học thuộc phạm vi quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo khác trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

              - Xây dựng chương trình bồi dưỡng, biên soạn tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn đối với các môn thể thao thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

              - Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; Quản lý chất lượng nội dung, phương pháp giảng dạy; kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học; Quản lý và chuyển giao điểm thi kết thúc học phần của người học đến các đơn vị liên quan; Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định; đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội.

              - Lập kế hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ cho giảng viên của khoa; phối hợp thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.

              - Phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

              - Quản lý, tổ chức đánh giá, đăng ký thi đua - khen thưởng viên chức thuộc Khoa.

              - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường họp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.

              - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc đơn vị.

              - Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định của Pháp luật và của Nhà trường.

              - Xây dựng chương trình kế hoạch công tác; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác.

              - Quản lý và lưu trữ hồ sơ giảng dạy; Kết quả học tập, rèn luyện của người học.

              - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu Trưởng giao.

4. Cán bộ đơn vị :

4.1.Lãnh đạo đơn vị

TT

Họ tên

Chức vụ

1

 
 

Lê Cảnh Khôi

Trưởng khoa

2

 

 Lê Việt Hùng

Phó trưởng khoa

3

 

 Hoàng Thị Tuyết

Phó trưởng khoa

4.2.Cán bộ đơn vị hiện tại

TT

Họ tên, chức vụ

Trình độ

Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

 

          Lê Cảnh Khôi

Trưởng khoa

Thac sĩ

-Phụ trách chung.

-Phụ trách chuyên môn Bộ môn Tâm lý, Giáo dục TDTT

-Tham gia giảng dạy các học phần: TLH TDTT, TLHLT, GDH TDTT, GDHĐC, TLHĐC, GTSP.

 

0989789578

Canhkhoi75@gmail.com.vn

2

 

Lê Việt Hùng

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

-Phụ trách công tác NCKH của Khoa.

-Phụ trách chuyên môn Bộ môn LLĐC

-Tham gia giảng dạy các học phần: Đường lối CM của ĐCSVN, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

 

3

 Hoàng Thị Tuyết

      Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

-Phụ trách công tác hành chính của Khoa.

-Tham gia giảng dạy các học phần: Toán thống kê, Đo lường thể thao, Tin học

 

4

 

Nguyễn Thị Thanh Lê

   Phó trưởng bộ môn

 

Thạc sĩ

-Phụ trách chuyên môn tổ ngoại ngữ

-Giảng dạy Tiếng Anh, Tiếng việt thực hành.

0983383436

5

 

    Dương Thị Hoà

      Giảng viên chính

 

Thạc sĩ

- Giảng dạy Tiếng Anh, Cơ sở văn hóa VN,

- Trợ lý công tác NCKH bộ môn.

0914919508

Duongthihoa017@gmail.com

6

 

Nguyễn Thị Thanh Vân

        Giảng viên

 

Thạc sĩ

Giảng dạy Tiếng Anh, Tiếng Việt thực hành

0904275752 thanhvanlldc@gmail.com

7

 

Chu Thị Huyền

       Giảng viên

 

Thạc sĩ

- Giáo vụ bộ môn

- Giảng dạy HP: Đường lối CM của ĐCSVN

01286088889 Huyenthichu20072014@gmail.com

8

 

 Trịnh Thị Hiếu

      Giảng viên

 

Thạc sĩ

Giảng dạy học phần  “Tư tưởng Hồ Chí Minh”

0917745578

9

 

Nguyễn Văn Minh

      Giảng viên

 

Thạc sĩ

-Giảng dạy:  Đường lối CM của ĐCSVN,

-Trợ lý văn thư bộ môn

0985622669

minhml2009@gmail.com

10

 

Nguyễn Văn Tỉnh

       Giảng viên

 

Thạc sĩ

-Giảng dạy: Thống kê toán học, Tin học, Đo lường thể thao, Toán kinh tế.

0916260981

tinhdhtt@gmail.com

11

 

Nguyễn Tiến Sơn

      Giảng viên

 

Tiến sĩ

Giảng dạy học phần “Tư tưởng Hồ Chí Minh”

0984389027

12

 

Phùng Thị Phương

       Giảng viên

 

Thạc sĩ

Giảng dạy Tiếng Trung Quốc.

0903207292

13

 

 Dương Thị Lý

      Giảng viên

 

Thạc sĩ

Giảng dạy Tiếng Trung Quốc.

0982559828

              lyhuyminh@gmail.com

14

 

Đồng Thị Minh Tâm

    Giảng viên chính

Thạc sĩ

Giảng dạy Phương pháp nghiên cứu khoa học.

0906115881

15

 

Nguyễn Xuân Giang

       Giảng viên

 

Thạc sĩ

Giảng dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.

0986262886

Nguyenxuangiangtt1@gmail.com

16

Nguyễn Thị Phương  Loan

     Giảng viên chính

 

Thạc sỹ

  -Tham gia giảng dạy các học phần: TLH TDTT, TLHLT, GDH TDTT, GDHĐC, TLHĐC, GTSP

 

 .- Trợ lý khoa học bộ môn

0902053808

loanbmtlgd@gmail.com

17

 Ngô Thị Thanh Xuân

Giảng viên

 

Thạc sỹ

- Tham gia giảng dạy các học phần: TLH TDTT, TLHLT, GDH TDTT, GDHĐC, TLHĐC, GTSP.

 

- Trợ lý văn thư bộ môn

0978191419

ngothanhxuan1980@gmail.com

18

Nguyễn Đức Doanh

        Giảng viên

 

Thạc sỹ

- Tham gia giảng dạy các học phần: TLH TDTT, TLHLT, GDH TDTT, GDHĐC, TLHĐC, GTSP.

 

- Trợ lý giáo vụ bộ môn

0967654085

nguyendoanhduc2010@gmail.com

19

 

   

    Vũ Công Duẩn

      Chuyên viên

Cử nhân

         Giáo vụ khoa

 

20

 Trần Thị Nhàn

    Chuyên viên

 

Thạc sĩ

          Giáo vụ khoa

0975741454

trannhanlldc@gmail.com

5.Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị.:

ThS. Phùng Thị Phương Hội giảng với tên bài giảng "Đây là thày giáo Vương"

ThS. Nguyễn Đức Doanh tham gia hội giảng năm 2017

Chuyên mục tin tức