Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

26-08-2019 00-00

Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

        1- Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

- Điện thoại: 02222.217.403

- Email: trungtamkhaothitdtt@gmail.com.

            2- Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị:

Tháng 11/2007 thành lập Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo theo quyết định số 394/QĐ-ĐHI-TC, ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Trường Đại học TDTT I.

Tháng 10/2008 sáp nhập Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo, Ban thanh tra giáo dục thành phòng Thanh tra - Khảo thí (thực hiện theo quyết định số 3000/QĐ-BVHTTDL, ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh).

Tháng 5/2014: Đổi tên phòng Thanh tra - Khảo thí thành phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo quyết định số 542/QĐ-BVHTTDL ngày 06/3/2014 của Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Tháng 10/2018: Theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới phòng được giữ nguyên tên là phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo quyết định số 3655/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Từ năm 2007 được thành lập đến nay, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã đi vào hoạt động ổn định và thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ do Nhà trường quy định.

3- Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

3.1- Chức năng:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám hiệu về tổ chức, quản lý các hoạt động thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

3.2- Nhiệm vụ:

1. Hoạt động thanh tra

- Thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ;

- Tổ chức thẩm định văn bằng, chứng chỉ, phôi bằng; kiểm tra giám sát việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Trường;

- Giám sát công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá;

- Đề xuất biện pháp giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động khảo thí

- Tổ chức thi kết thúc học phần đối với các hệ đại học, cao đẳng theo đúng qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức chấm thi học phần: nhận, in sao đề thi, quản lý quy trình chấm thi, thông báo kết quả chấm thi;

- Tổ chức thẩm định ngẫu nhiên bài thi, luận văn, luận án khi có yêu cầu;

- Tổ chức thực hiện quy trình phúc khảo;

- Đề xuất các hình thức thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ, các trình độ, hình thức đào tạo;

- Phối hợp thực hiện các hoạt động khảo thí khác do Hiệu trưởng giao.

3. Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục

- Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường để tổ chức các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của Nhà trường;

- Tham gia các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế;

- Phối hợp quản lý, lưu trữ hồ sơ đảm bảo chất lượng giáo dục.

4. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

Họ tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Ngô Trang Hưng

Trưởng phòng (2008 - 2013)

2

TS. Đàm Trung Kiên

Trưởng phòng (Từ 2015)

3

Ths. Ngô Anh Dũng

 

Phó trưởng phòng (2008 đến 2018)

4

ThS. Lê Thị Thùy Linh

 

Phó trưởng phòng (Từ 2019)

 

4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại

TT

Họ tên, Chức vụ

Trình độ

Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

 

TS. Đàm Trung Kiên

Trưởng Phòng

Tiến sĩ

- Giải quyết công việc chung.

- Tham gia công tác giảng dạy, NCKH

damtrungkien2008@gmail.com 0982882005

2

 

ThS. Lê Thị Thùy Linh

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ

- Thực hiện công tác thanh tra giáo dục.

- Tham gia công tác Văn phòng Đảng ủy

thuylinhbb39@gmail.com

0906262185

3

 

ThS. Ngô Trọng Hiệp

Chuyên viên

Thạc sĩ

- Thực hiện công tác khảo thí. Quản lý dữ liệu bài thi

hiepnt66@gmail.com

0973202303

 

 

 

 

 

4

 

ThS. Nguyễn Tất Dũng

Chuyên viên

Thạc sĩ

Đang học NCS tại Trung Quốc

tatdung040982@gmail.com

0982889005

5. Các thành tích đã đạt được

5.1. Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2009-2010

Tập thể lao động tiên tiến

437/QĐ- DHTTBN ngày 4/10/2010

2010-2011

Tập thể lao động tiên tiến

608/QĐ-TDTTBN ngày 21/10/2011

2011-2012

Tập thể lao động tiên tiến

 

2012-2013

Tập thể lao động tiên tiến

934/QĐ-TDTTBN ngày 8/10/2013

2012-2013

Tập thể lao động xuất sắc

3716/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2013

2013-2014

Tập thể lao động xuất sắc

3006/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2014

2014-2015

Tập thể lao động xuất sắc

 3598/QĐ-BVHTTDL ngày 23/10/2015

2015-2016

Tập thể lao động tiên tiến

 

2016-2017

Tập thể lao động tiên tiến

 

 

5.2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Giấy khen

437/QĐ- DHTTBN ngày 4/10/2010

2011

Giấy khen

608/QĐ-TDTTBN ngày 21/10/2011

2013

Giấy khen

934/QĐ-TDTTBN ngày 8/10/2013

2013

Bằng khen

3716/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2013

2015

Bằng khen

3599/QĐ-BVHTTDL ngày 23/10/2015

2016

Giấy khen

 

2017

Giấy khen

 

  

 

6. Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị.

 

Tập thể cán bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

Chuyên mục tin tức