NCS Đậu Thị Lợi bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở

21-01-2022 19-00

Ngày 21/1/2022,  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đậu Thị Lợi với đề tài: Xây dựng chương trình phổ cập bơi cho học sinh  9-11 tuổi thành phố Hà Nội”.  Chuyên ngành:  Giáo dục học;  Mã ngành:  9140101

NCS Đậu Thị Lợi trả lời câu hỏi trước Hội đồng và nhà khoa học

Hội đồng chấm luận án cho NCS gồm: PGS.TS Đặng Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Lê Qúy Phượng, phản biện 1; PGS.TS Lê Đức Chương,  phản biện 2; TS Vũ Đức Thu, ủy viên; TS Nguyễn Kim Lanh, ủy viên; TS Trần Trung, ủy viên và TS Mai Thị Bích Ngọc, ủy viên thư ký.

NCS Đậu Thị Lợi đã xác định được 3 tiêu chí đánh giá thực trạng phổ cập bơi cho học sinh 9 - 11 tuổi thành phố Hà Nội, bao gồm: (1) Ý kiến của cơ sở đào tạo/giáo viên dạy bơi; (2) Năng lực bơi của học sinh và (3) Chương trình phổ cập bơi.  Luận án đã lựa chọn được 9 test đánh giá của 4 nội dung và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả chương trình phổ cập bơi cho học sinh 9-11 tuổi Thành phố Hà Nội. Các nội dung đánh giá gắn liền với các chuẩn đầu ra bao gồm: Kỹ năng thở; Kỹ năng bơi; Năng lực bơi và Kỹ thuật cứu hộ.

 .Luận án đã xây dựng được chương trình phổ cập bơi cho học sinh 9-11 tuổi thành phố Hà Nội với thời lượng 90 tiết. Chương trình xây dựng được căn cứ trên các cơ sở, nguyên tắc khoa học theo xu hướng tiếp cận năng lực, đồng thời dựa trên cơ sở thực tiễn để xác định cấu trúc, nội dung chương trình phù hợp với học sinh 9-11 tuổi thành phố Hà Nội. Kết quả phỏng vấn thẩm định chương trình mà luận án xây dựng đã nhận được sự đồng thuận cao ở mức “Đạt yêu cầu, kiến nghị ban hành”.

NCS Đậu Thị Lợi chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Tuy còn những hạn chế cần chỉnh sửa song đề tài của NCS được Hội đồng đánh giá là công phu, đủ hàm lượng khoa học, kết cấu các chương, mục rõ ràng đúng quy định của một luận án Tiến sỹ giáo dục học.

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07 (100%) thành viên Hội đồng  đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao cho phép NCS Đậu Thị Lợi được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./.

Chuyên mục tin tức