Thời khóa biểu tuần 1

01-08-2021 21-51

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: I  -  Năm học: 2021-2022

                                                                                                                       

       TUẦN:     1        Từ ngày:      2/8/2021                Đến ngày:        7/8/2021

                                                                                                           

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

         

 

3+4

CSK56 GDTC

DUNG

 

CSK54 HLTT

HƯỜNG

CSK56 HLTT

DUNG

CSK54 GDTC

HUY

PT K55 YS

HƯỜNG

 

CSK56 GDTC

DUNG

PT K55 YS

HUY

   

 

5+6

   

CSK55 GDTC

HUY

CSK54 HLTT

HƯỜNG

CSK55 GDTC

HUY

 

7+8

CSK55 HLTT

HƯỜNG

CSK55 HLTT

HƯỜNG

CSK54 GDTC

HUY

CSK55 GDTC

HƯỜNG

CSK56 HLTT

HƯỜNG

 

CSK54 GDTC

HUY

 

 

 

 

 

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

12

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

14

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

06

00

 

Tổng

28

00

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức