THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10

03-10-2021 21-18
 TRƯỜNG ĐH  TDTT BẮC NINH           LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY        
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                        
  TUẦN: 10                      TỪ NGÀY:     04/10/2021 ĐẾN NGÀY: 08/10/2021
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2021 - 2022    
  THỨ 2 3    5 6
TIẾT
1 + 2           
         
         
         
         
         
         
         
             
         
3 + 4          
         
         
LL HP1 K6 K55     LL&PP GDTC1 K55 K1,2  
N.T.P.Oanh     N.T.P.Oanh  
         
         
         
             
         
5 + 6          
         
         
LL HP1 K5 K55     LL&PP GDTC1 K55K3,4  
N.T.P.Oanh     N.T.P.Oanh  
         
         
         
         
         
7 + 8          
         
         
LL HP1 YQ K55        
N.T.P.Oanh        
         
         
         
             
         
9 + 10          
         
         
         
 TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh 10    
              N.X.Nguyện            
              Đ.B.Hồng            
                           
                           
                           
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 10
Chuyên mục tin tức