THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10 NĂM HỌC 2021 - 2022

02-10-2021 15-56
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 10
Từ ngày 04 tháng 10 đến 08 tháng 10 năm 2021

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2021 - 2022

 

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
 
CS54GDTC THẠCH
PHỔ TU K5
55HLTT
ĐỨC
PHỔ TU
QUẢN LÝ K55
MINH
CS54GDTC THẠCH
PHỔ TU K5
55HLTT
ĐỨC
PHỔ TU
QUẢN LÝ K55
MINH
CS54GDTC THẠCH
3+4
 
PHỔ TU K6
55HLTT
ĐỨC
CS56GDTC HUYỀN
CS56HLTT THẠCH
 
PHỔ TU K6
55HLTT
ĐỨC
CS56GDTC HUYỀN
CS54HLTT ĐỨC
5+6
CS54HLTT ĐỨC
 
CS55GDTC HUYỀN
 
CS55HLTT ĐỨC
7+8
CS55HLTT ĐỨC
 
CS55HLTT ĐỨC
CS55GDTC HUYỀN
CS56HLTT THẠCH
Lịch trực BM
 
 
 
 
 

 Ghi chú: Hình thức học tập và giảng dạy trên phần mềm microsoft team

- Thứ 2: 14h00: Tập huấn công tác nghiệm thu giờ theo thông tư 20/2020 – Bộ GD&ĐT (A2).

Tp: PHT Dũng chủ trì, Tp Đào tạo, Viện trưởng Viện KH, Tp Khảo thí, Tp HCTH,

Trưởng 6 khoa, Giáo vụ khoa, Trưởng các Bộ môn, PGĐ TTGDQP.

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
18
 
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
4
 
Thạch 
10
 
Huyền
8
 
Thư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
40
 
 
Chuyên mục tin tức