THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11

10-10-2021 17-45
TRƯỜNG TRƯỜNG ĐHTDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 11 TỪ NGÀY: 11/10/2021 ĐẾN NGÀY: 16/10/2021
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2021 - 2022      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
           
           
           
           
           
               
           
3 + 4            
           
           
LL HP1 K6 K55     LL&PP GDTC1 K55 K1,2    
N.T.P.Oanh     N.T.P.Oanh    
           
           
           
               
           
5 + 6            
           
           
LL HP1 K5 K55 THI TTTH  K54   LL&PP GDTC1 K55K3,4    
N.T.P.Oanh Đ.T.B.Hồng   N.T.P.Oanh    
           
           
  THI LL&PPHL2 K54        
  N.X.Nguyện        
           
7 + 8            
           
           
LL HP1 YQ K55          
N.T.P.Oanh          
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
 TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh 10    
              N.X.Nguyện 2                
              Đ.B.Hồng 2                
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 14
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức