THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11 NĂM HỌC 2021 - 2022

10-10-2021 11-32
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 11
Từ ngày 11 tháng 10 đến 15 tháng 10 năm 2021

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
CS56HLTT THẠCH
CS54GDTC THẠCH
PHỔ TU K5
55HLTT
ĐỨC
PHỔ TU
QUẢN LÝ K55
MINH
CS54GDTC THẠCH
PHỔ TU K5
55HLTT
ĐỨC
PHỔ TU
QUẢN LÝ K55
MINH
CS54GDTC THẠCH
3+4
 
PHỔ TU K6
55HLTT
ĐỨC
CS56GDTC HUYỀN
 
PHỔ TU K6
55HLTT
ĐỨC
CS56GDTC HUYỀN
CS54HLTT ĐỨC
5+6
CS54HLTT ĐỨC
 
CS55GDTC HUYỀN
 
CS55HLTT ĐỨC
7+8
CS55HLTT ĐỨC
 
CS55HLTT ĐỨC
CS55GDTC HUYỀN
CS56HLTT THẠCH
Lịch trực BM
 
 
 
 
 

 Ghi chú: Hình thức học tập và giảng dạy trên phần mềm microsoft team

- Thứ 2:

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
18
 
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
4
 
Thạch 
10
 
Huyền
8
 
Thư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
40
 
 
Chuyên mục tin tức