THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12

18-10-2021 08-16
TRƯỜNG TRƯỜNG ĐHTDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 12 TỪ NGÀY: 18/11/2021 ĐẾN NGÀY: 22/10/2021
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2021 - 2022      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
CHẤM THI TTTH CHẤM THI TTTH LL HP1 K5 K55 CHẤM THI LL&PP HL2 CHẤM THI LL&PP HL2  
N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh  
Đ.T.B.Hồng Đ.T.B.Hồng   N.X. Nguyện N.X. Nguyện  
           
           
               
           
3 + 4            
           
           
LL HP1 K6 K55 LL&PP GDTC1 K55 K1,2 LL HP1 K5 K55 CHẤM THI LL&PP HL2 CHẤM THI LL&PP HL2  
N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh  
      N.X. Nguyện N.X. Nguyện  
           
           
               
           
5 + 6            
  LL&PP GDTC1 K55 K1,2 CHẤM THI TTTH CHẤM THI LL&PP HL2 CHẤM THI TTTH  
  N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh  
LL HP1 K5 K55   Đ.T.B.Hồng N.X. Nguyện Đ.T.B.Hồng  
N.T.P.Oanh          
           
           
           
           
           
7 + 8            
           
           
LL HP1 YQ K55 CHẤM THI TTTH CHẤM THI TTTH CHẤM THI LL&PP HL2 CHẤM THI TTTH  
N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh  
  Đ.T.B.Hồng Đ.T.B.Hồng N.X. Nguyện Đ.T.B.Hồng  
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
 TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh 48    
              N.X.Nguyện 12                
              Đ.B.Hồng 14                
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 74
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức