THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12 NĂM HỌC 2021 - 2022

17-10-2021 07-24
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 12
Từ ngày 18 tháng 10 đến 22 tháng 10 năm 2021

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
CS56HLTT THẠCH
CS54GDTC THẠCH
CS54HLTT ĐỨC
CS54GDTC THẠCH
 
CS56GDTC HUYỀN
3+4
CS56GDTC HUYỀN
 
 
CS54HLTT ĐỨC
CS56GDTC HUYỀN
 
5+6
CS54GDTC THẠCH
CS54HLTT ĐỨC
CS56HLTT THẠCH
CS55GDTC HUYỀN
CS54GDTC THẠCH
CS55HLTT ĐỨC
7+8
CS55HLTT ĐỨC
CS55GDTC HUYỀN
CS54HLTT THẠCH
CS55HLTT ĐỨC
 
CS56HLTT THẠCH
Lịch trực BM
 
 
 
 
 
 Ghi chú: - Hình thức học tập và giảng dạy trên phần mềm microsoft team
- Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’ 
- Thứ 2:
                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
12
 
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
0
 
Thạch 
16
 
Huyền
10
 
Thư
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
38
 
 
Chuyên mục tin tức