THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13

23-10-2021 22-55

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 13

(Từ 25/10/2021 đến 29/10/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CS55 GDTC(GA27)

Thủy+Hiệp

 

PT K57

Nga+Hiếu

 

CS57 HLTT

H.Phương+Hùng

 

CS54 GDTC(GA39)

M.Phương+Thủy

 

CS57 GDTC

H.Phương+Hùng

 

PT K57

Nga+Hiếu

CS54 GDTC(GA40)

M.Phương+Hùng

 

CS54 HLTT(GA27)

Dũng+Thảo

 

CS55 GDTC (GA28)

Thủy+Nga

CS54 HLTT(GA28)

M.Phương+Hiệp

 

CS56 GDTC (GA28)

Hiếu+Thu

 

PT K57

H.Phương+Nga

 

CS57 HLTT

Hùng+Thủy

3+4

CS54 HLTT(GA26)

M.Phương+H.Phương

 

CS56 GDTC(GA26)

Hùng+Hiếu

 

HỌP BM

(trực tuyến)

CS57 GDTC

H.Phương+Hùng

 

PT K57

Nga+Hiếu

 

5+6

CS54 GDTC (GA38)

M.Phương+Hùng

CS56 GDTC (GA27)

Hùng+Hiếu

 

CS54 GDTC(GA41)

M.Phương+Hùng

 

CS54 HLTT(GA28)

Dũng+Thảo

 

CS55 HLTT (GA31)

Thủy+Hùng

7+8

CS55 HLTT (GA29)

Thủy+Thu

 

CS55 HLTT (GA30)

Thủy+Hùng

 

 


           Ghi chú:   

- Thứ 4 (27/10), tiết 34: Họp BM (trực tuyến)             

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

22

 

Hiếu

12

 

Nga

10

 

Hoài Phương

10

 

Thủy

14

 

Mai Phương

12

 

Thu

4

 

Hiệp

4

 

Dũng

4

 

Thảo

4

 

Tổng

96

 

TRƯỞNG BM

 

 

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

 

 

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức