THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13

24-10-2021 11-55
TRƯỜNG TRƯỜNG ĐHTDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 13 TỪ NGÀY: 25/10/2021 ĐẾN NGÀY: 29/10/2021
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2021 - 2022      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
           
     LLHP1 K5K55      
     N.T.P.Oanh      
           
           
               
           
3 + 4            
           
           
LL HP1 K6 K55  LL&PP GDTC K55  LLHP1 K6K55      
N.T.P.Oanh  N.T.P.Oanh  N.T.POanh      
           
           
           
               
           
5 + 6            
           
           
LL HP1 K5 K55 LL&PP GDTC K55        
N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh        
           
           
           
           
           
7 + 8            
           
           
LL HP1 YQ K55    LLHP1 YQK55      
N.T.P.Oanh    N.T.P.Oanh      
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
 TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh 16    
              N.X.Nguyện                  
              Đ.B.Hồng                  
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 16
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức