Thời khóa biểu tuần 13

24-10-2021 12-18

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

Khoa: Quản lý

Bộ môn Quản lý TDTT

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13

Từ ngày 25/10 đến  29/10 năm 2021

HỌC KỲ: I - NĂM  HỌC: 2021-2022

 

             Thứ   

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1 - 2

 

KHQL

QL57 Hùng

 

QLTDTT

QL56-Hùng

 

3 - 4

 

QLTDTT

QL56-Hùng

KTTT2-QL54

Phương

TCQLTĐ

QL55-Ninh

KTTT2-QL54

Phương

KHQL

QL57 Hùng

QLTDTT

QL56-Hùng

KTTT2-QL54

Phương

5 - 6

 

 

 

 

 

7 - 8

 

TCQLTĐ

QL55-Ninh

 

 

 

 GHI CHÚ: Mỗi CBGV được quy định theo 1 màu nhất định cho thầy cô tiện theo dõi.

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Trưởng bộ môn

 

 

Nguyễn Thị Xuân Phương

Giáo vụ bộ môn

 

 

Đỗ Hữu Ngọc

1

Nguyễn T Xuân Phương

6

 

2

Nguyễn Cẩm Ninh

4

 

3

Phạm Việt Hùng

10

 

4

Tống T Thu Hiền

0

 

5

Đỗ Hữu Ngọc

0

 

6

Tổng

20

 

Tuần 13

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Môn

Đối tượng

Giờ

Hệ số

Giờ quy chuẩn

Ghi chú

1

Phương

6

KTTT2

QL54

6

 

 

 

2

Ninh

4

TCQLTĐ

QL55

4

 

 

 

3

Hùng

10

QLTDTT

QL56

6

 

 

 

 

 

 

KHQL

QL57

4

 

 

 

Chuyên mục tin tức