THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13 NĂM HỌC 2021 - 2022

23-10-2021 09-15
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 13
Từ ngày 25 tháng 10 đến 29 tháng 10 năm 2021

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
CS56HLTT THẠCH
CS57HLTT MINH
CS54GDTC THẠCH
CS54HLTT HUYỀN
THI HP
PHỔ TU 55HL
(ĐK, TD, BL)
ĐỨC
THI HP
PHỔ TU
QUẢN LÝ K55
MINH
CS54GDTC THẠCH
 
CS56GDTC HUYỀN
CS57HLTT MINH

 

3+4
CS56GDTC HUYỀN
THI HP
PHỔ TU 55HL
(BĐ, CL, BR)
ĐỨC+MINH
CS56HLTT THẠCH
CS54HLTT ĐỨC
CS55GDTC THẠCH
CS56GDTC HUYỀN
CS57GDTC MINH
 
5+6
CS54GDTC THẠCH
CS54HLTT ĐỨC
CS57GDTC MINH
CS55GDTC HUYỀN
THI HP
PHỔ TU 55HL
(BB, BC, CV, Võ)
ĐỨC+MINH
CS54GDTC THẠCH
CS55HLTT ĐỨC
CS56HLTT THẠCH
7+8
CS55HLTT ĐỨC
 
CS54HLTT
 THẠCH
CS55HLTT
HUYỀN
THI HP
PHỔ TU 55HL 
(Vật, BS, QV, Golf)
ĐỨC+MINH
 
 
Lịch trực BM
 
 
 
 
 

 Ghi chú: - Hình thức học tập và giảng dạy trên phần mềm microsoft team

- Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’ 

- Thứ 2:

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
8
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
8
 4
Thạch 
18
 0
Huyền
12
 0
Thư
0
 0
 
 
 
 
 
 
 
Σ
46
 8
 
Chuyên mục tin tức