Thời khóa biểu tuần 14

31-10-2021 12-23

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: I  -  Năm học: 2021-2022

                                                                                                                       

       TUẦN: 14      Từ ngày:  01/11/2021                Đến ngày: 6/11/2021                                                                    

      THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

CS K57 HLTT

HƯỜNG

 

CS K56 HLTT

DUNG

 

CS K54 GDTC

HUY

CS K57 GDTC

HƯỜNG

 

PT K55K4

DUNG

 

CS K54 GDTC

HUY

CS K57 HLTT

HƯỜNG

 

PT K55K1

DUNG

CS K57 HLTT

HƯỜNG

CS K56 GDTC

HUY

 

PT K55K1

DUNG

 

3+4

CS K56 GDTC

HUY

 

PT K55K3

DUNG

 

CS K54 HLTT THI L1

HUY – HƯỜNG

 

 

CS K57 GDTC

HƯỜNG

 

CS K56 HLTT

HUY

 

PT K55K2

DUNG

CS K56 GDTC

HUY

CS K55 GDTC

HƯỜNG

CS K57 GDTC

HƯỜNG

 

PT K55K2

DUNG

 

 

5+6

 

CS K55 HLTT

DUNG

CS K55 GDTC

HUY

CS K54 GDTC

HUY

CS K56 HLTT

HƯỜNG

 

PT K55K3

DUNG

 

CS K55HLTT

HUY

 

7+8

CS K55 HLTT

DUNG

 

CS K54 GDTC

HƯỜNG

 

PT K55K4

HƯỜNG

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

18

01

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

20

01

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

20

00

 

Tổng

58

02

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức