THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14

01-11-2021 20-08
TRƯỜNG TRƯỜNG ĐHTDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 14 TỪ NGÀY: 01/11/2021 ĐẾN NGÀY: 05/11/2021
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2021 - 2022      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
    THI LLHP1 YQ THI LLHP1 K5    
    N.T.P.Oanh N.T.P.Oanh    
           
           
           
               
           
3 + 4            
           
           
  LL&PP GDTC1 K55 K1,2   THI LLHP1K6    
  N.T.P.Oanh   N.T.P.Oanh    
           
           
           
               
           
5 + 6            
           
           
  LL&PP GDTC1 K55 K3,4        
  N.T.P.Oanh        
           
           
           
           
           
7 + 8            
           
           
           
           
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
 TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh 10    
              N.X.Nguyện                  
              Đ.B.Hồng                  
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 10
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức