THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 NĂM HỌC 2021 - 2022

31-10-2021 07-21
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 14
Từ ngày 01 tháng 11 đến 05 tháng 11 năm 2021

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
CS56HLTT THẠCH
CS57HLTT MINH+ĐỨC
CS54GDTC THẠCH
CS57GDTC MINH
CS54GDTC THẠCH
CS57HLTT MINH+ĐỨC
CS57HLTT MINH+ĐỨC
CS56GDTC HUYỀN
3+4
CS56GDTC HUYỀN
 
CS56HLTT THẠCH
CS57GDTC MINH
CS55GDTC
MINH
CS56GDTC HUYỀN
CS57GDTC MINH
5+6
CS54GDTC THẠCH
THI LẦN 1
CS54HLTT
 ĐỨC+HUYỀN
 
CS55GDTC
HUYỀN
CS54GDTC THẠCH
CS55HLTT ĐỨC
CS56HLTT THẠCH
7+8
CS55HLTT ĐỨC
 
CS55HLTT
ĐỨC
 
 
Lịch trực BM
 
 
 
 
 

 Ghi chú: - Hình thức học tập và giảng dạy trên phần mềm microsoft team

- Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’ 

- Thứ 2:

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
12
1
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
14
 
Thạch 
14
 
Huyền
8
1
Thư
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
48
2
 
Chuyên mục tin tức