THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15

06-11-2021 16-41

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 15

(Từ 08/11/2021 đến 12/11/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CS55 GDTC

Hùng+M.Phương

 

CS57 HLTT

H.Phương+Thu

 

PT57 K1

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3

Nga+Hiệp

CS57 GDTC

Thủy+Thu

 

PT57 K7

Hiếu+Thảo

 

CS57 HLTT

H.Phương+Thủy

CS55 GDTC

Thủy+M.Phương

 

CS57 HLTT

Hùng+Thu

 

PT57 K1

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3

Nga+Hiệp

CS56 GDTC

Hiếu+Thu

 

PT57 K7

H.Phương+Thảo

3+4

CS54 GDTC (KTHP)

Hùng+M.Phương

 

CS56 GDTC(GA29)

Hiếu+Thu

 

PT57 K2

H.Phương+Dũng

 

PT57 K4

Nga+Hiệp

PT57 K8

Hiếu+Thảo

 

CS 57 GDTC

H.Phương+Thủy

PT57 K2

Hiếu+Thảo

 

PT57 K4

Nga+Hiệp

CS57 GDTC

H.Phương+Thu

 

PT57 K8

Hiếu+Thảo

5+6

PT57 K5

H.Phương+Dũng

 

PT57 K10

Nga+Hiệp

CS55 GDTC

Thủy+M.Phương

 

CS56 GDTC

Hiếu+Thu

 

PT57 K9

H.Phương+Dũng

PT57 K5

H.Phương+Dũng

 

PT57 K9

Nga+Hiệp

PT57 K5

H.Phương+Dũng

 

PT57 K7

Nga+Thu

CS55 GDTC

Thủy+M.Phương

 

CS55 HLTT

Hùng+Hiệp

 

PT57 K2

Nga+Thu

 

PT57 K4

H.Phương+Dũng

 

PT57 K9

Hiếu+Thảo

7+8

CS55 HLTT

Thủy+M.Phương

 

PT57 K6

H.Phương+Nga

PT57 K10

H.Phương+Dũng

CS55 HLTT

Thủy+M.Phương

 

PT57 K6

H.Phương+Nga

PT57 K6

H.Phương+Dũng

 

PT57 K8

Nga+Thu

PT57 K1

Nga+Thu

 

PT57 K3

H.Phương+Dũng

 

PT57 K10

Hiếu+Thảo

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

6

1

Hiếu

22

 

Nga

24

 

Hoài Phương

32

 

Thủy

16

 

Mai Phương

12

1

Thu

22

 

Hiệp

14

 

Dũng

18

 

Thảo

18

 

Tổng

184

 

TRƯỞNG BM

 

 

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

 

 

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức