THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16

13-11-2021 10-24
TRƯỜNG TRƯỜNG ĐHTDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 16 TỪ NGÀY: 15/11/2021 ĐẾN NGÀY: 19/11/2021
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2021 - 2022      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
           
           
           
           
           
               
           
3 + 4            
           
           
  LL&PP GDTC1 K55 K1,2   LL&PP GDTC1 K55 K1,2    
  N.T.P.Oanh   N.T.P.Oanh    
           
           
           
               
           
5 + 6            
           
           
  LL&PP GDTC1 K55 K3,4   LL&PP GDTC1 K55 K3,4    
  N.T.P.Oanh   N.T.P.Oanh    
           
           
           
           
           
7 + 8            
           
           
           
           
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
 TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh 8    
              N.X.Nguyện                  
              Đ.B.Hồng                  
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 8
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức