Thời khóa biểu tuần 16

14-11-2021 20-46

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: I  -  Năm học: 2021-2022

                                                                                                                       

       TUẦN: 16      Từ ngày:  15/11/2021                Đến ngày: 20/11/2021           

                                                        

      THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

CS K56 HLTT

HUY

 

 

CS K57 HLTT

HƯỜNG

PT K55 K4

THI L1

HƯỜNG

 

CS K57 GDTC

DUNG

PT K55 K1

THI L1

DUNG

 

CS K57 HLTT

HƯỜNG

CS K57 HLTT

HƯỜNG

 

 

3+4

PT K55 K3

THI L1

DUNG

 

CS K56 GDTC

HUY

 

 

PT K55 K2

THI L1

DUNG

 

CS K56 HLTT

HUY

 

CS K57 GDTC

HƯỜNG

CS K56 GDTC

DUNG

 

 

 

 

 

5+6

 

 

CS K55 GDTC

HUY

 

 

CS K56 GDTC

DUNG

 

CS K56 HLTT

HUY

 

7+8

CS K55 HLTT

THI L1

HUY

 

 

 

 

CS K57 GDTC

DUNG

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

10

01

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

08

01

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

08

03

 

Tổng

26

05

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức