THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 NĂM HỌC 2021 - 2022

13-11-2021 11-46
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 16
Từ ngày 15 tháng 11 đến 19 tháng 11 năm 2021

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
CS56HLTT THẠCH
CS57HLTT MINH+ĐỨC
CS57GDTC MINH
CS57HLTT MINH+THẠCH
CS57HLTT MINH+THẠCH
 
3+4
CS56GDTC HUYỀN
 
CS56HLTT THẠCH
CS57GDTC MINH
CS56GDTC HUYỀN
 
5+6
 
 
CS55GDTC
HUYỀN
 
CS56GDTC HUYỀN
CS56HLTT THẠCH
7+8
THI HP
CS55HLTT ĐỨC+HUYỀN
 
 
 
CS57GDTC MINH
9+10
VĐV CẤP CAO K56HLTT
THẠCH
VĐV CẤP CAO K56HLTT
THẠCH
VĐV CẤP CAO K56HLTT
THẠCH
VĐV CẤP CAO K56HLTT
THẠCH
VĐV CẤP CAO
K56HLTT
THẠCH
Lịch trực BM
 
 
 
 
 
 Ghi chú: - Hình thức học tập và giảng dạy trên phần mềm microsoft team
- Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’ 
- Thứ 5:          + 9h00’: Họp ban CVHT năm học 2021 – 2022 (A2)
                        + 14h30’: Thảo luận về xây dựng quy trình tổ chức thi, chấm thi trong tình hình mới (A2).
Tp: BGH, Khảo thí, Đào tạo, Trưởng các khoa, Bộ môn
                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
2
1
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
12
 
Thạch 
20
 
Huyền
8
1
Thư
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
42
2
 
Chuyên mục tin tức