THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17

21-11-2021 11-43

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 17

(Từ 22/11/2021 đến 28/11/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

1+2

CS 55 GDTC KTHP

Thủy+Hùng

 

CS 57 HLTT (GA11)

H.Phương+M.Phương

 

PT57 K5 (GA 11)

Nga+Hiếu

CS57 GDTC (GA11)

Nga+Thủy

 

PT57 K7 (GA11)

Hiếu+Thu

 

CS57 HLTT (GA12)
H.Phương+M.Phương

 

PT57 K7 (GA12)

Hiếu+Thảo

CS57 HLTT (GA13)

Nga+Thủy

PT57 K1 (GA13)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3 (GA13)

Thu+Hiệp

PT57 K8 (GA13)

H.Phương+Dũng

 

 

CS 57 phụ đạo Đ3

H.Phương+Nga

 

3+4

PT57 K2 (GA11)

H.Phương+Dũng

 

PT57 K4 (GA11)

Nga+Hiếu

PT57 K8 (GA11)

Hiếu+Thu

 

CS57 GDTC (GA12)

H.Phương+M.Phương

PT57 K2 (GA12)

Nga+Hiệp

 

PT57 K4 (GA12)

Hiếu+Thu

PT57 K2 (GA13)

Nga+Hiệp

 

PT57 K4 (GA13)

H.Phương+ Dũng

CS 57 phụ đạo Đ3

H.Phương+Nga

 

5+6

PT57 K1 (GA11)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3 (GA11)

Nga+Hiệp

 

PT57 K10 (GA11)

H.Phương+Thu

PT57 K1 (GA12)

H.Phương+Thu

 

PT57 K3 (GA12)

Nga+Hiệp

PT57 K5 (GA12)

Hiếu+H.Phương

 

PT57 K9 (GA12)

Nga+Dũng

CS57 GDTC (GA13)

H.Phương+M.Phương

 

PT57 K5 (GA13)

Hiếu+Thu

 

PT57 K7 (GA13)

Nga+Dũng

CS 56 GDTC KTHP

Hiếu+Hùng

 

PT57 K9 (GA13)

H.Phương+Dũng

 

CS 57 phụ đạo Đ3

H.Phương+Hiếu

7+8

PT57 K6(GA11)

Nga+Dũng

 

PT57 K9 (GA11)

H.Phương+Hiếu

PT57 K10 (GA12)

H.Phương+Thu

 

PT57 K6 (GA12)

Nga+H.Phương

PT57 K6 (GA13)

H.Phương+Dũng

 

PT57 K8 (GA12)

Hiếu+Thu

PT57 K10 (GA13)

H.Phương+Dũng

 

CS 57 phụ đạo Đ3

H.Phương+Hiếu

9+10

 

 

 

 

CS 57 phụ đạo Đ3

H.Phương+Hiếu

CS 57 phụ đạo Đ3

H.Phương+Hiếu

CS 57 phụ đạo Đ3

H.Phương+Hiếu

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

0

2

Hiếu

34

1

Nga

28

 

Hoài Phương

46

 

Thủy

4

1

Mai Phương

8

 

Thu

18

 

Hiệp

10

 

Dũng

18

 

Thảo

6

 

Tổng

172

 

TRƯỞNG BM

 

 

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

 

 

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

 
   

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức