THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17

21-11-2021 21-32
TRƯỜNG TRƯỜNG ĐHTDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY              
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT                              
  TUẦN: 17 TỪ NGÀY: 22/11/2021 ĐẾN NGÀY: 27/11/2021
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2021 - 2022      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
           
           
      LL&PP HLTT2 K55 LL&PP HLTT2 K55  
      N.X.Nguyện N.X.Nguyện  
           
           
           
3 + 4                
           
           
           
           
  LL&PP GDTC 1 K1,2K55   LL&PP GDTC 1 K1,2K55 LL&PP HLTT2 K55  
  N.P.Oanh   N.P.Oanh N.X.Nguyện  
           
           
      LL&PP HLTT2 K55    
5 + 6       N.X.Nguyện        
           
           
           
           
  LL&PP GDTC 1 K3,4K55   LL&PP GDTC 1 K3,4K55    
  N.P.Oanh   N.P.Oanh    
           
           
           
7 + 8                
           
           
           
           
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
 TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    N.P.Oanh 8    
              N.X.Nguyện 8                
              Đ.B.Hồng                  
                                 
                                 
                                 
TS. Nguyễn T.Phương Oanh             ThS. Đồng T.Bích Hồng
    Tổng: 16
Chuyên mục tin tức