THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 NĂM HỌC 2021 - 2022

21-11-2021 12-04
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 17
Từ ngày 22 tháng 11 đến 26 tháng 11 năm 2021

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
CN
1+2
CS57HLTT MINH+THẠCH
 
CS57HLTT MINH+THẠCH
CS57HLTT MINH+THẠCH
 
PHỤ ĐẠO
CS57GDTC MINH
PHỤ ĐẠO
CS57HLTT ĐỨC
 
3+4
THI LẦN 2
PHỔ TU QL55
MINH+ĐỨC
 
CS57GDTC MINH
 
THI HP
CS56HLTT THẠCH+MINH
PHỤ ĐẠO
CS57GDTC MINH
PHỤ ĐẠO
CS57HLTT ĐỨC
 
5+6
 
THI LẦN 2
PHỔ TU 55 – KHỐI 5
ĐỨC+HUYỀN
THI LẦN 2
PHỔ TU 55 – KHỐI 6
MINH+THẠCH
THI HP
CS55GDTC HUYỀN+ĐỨC
 
THI HP
CS56GDTC HUYỀN+ĐỨC
 
PHỤ ĐẠO
CS57GDTC MINH
PHỤ ĐẠO
CS57HLTT ĐỨC
7+8
 
 
 
 
CS57GDTC MINH
 
PHỤ ĐẠO
CS57GDTC MINH
PHỤ ĐẠO
CS57HLTT ĐỨC
9+10
 
 
 
 
PHỤ ĐẠO
CS57GDTC MINH
PHỤ ĐẠO
CS57HLTT ĐỨC
PHỤ ĐẠO
CS57GDTC MINH
PHỤ ĐẠO
CS57HLTT ĐỨC
PHỤ ĐẠO
CS57GDTC MINH
PHỤ ĐẠO
CS57HLTT ĐỨC
Lịch trực BM
 
 
 
 
 
 
 

 Ghi chú: - Hình thức học tập và giảng dạy trên phần mềm microsoft team

- Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’ 

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
14
4
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
24
3
Thạch 
6
2
Huyền
0
3
Thư
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
44
12
 
Chuyên mục tin tức