Thời khóa biểu tuần 19

04-12-2021 15-43

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

Khoa: Quản lý

Bộ môn Quản lý TDTT

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19

Từ ngày 06/12 đến  10/12 năm 2020

HỌC KỲ: I - NĂM  HỌC: 2020-2021

 

             Thứ   

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

1 - 2

XHH –GDTC

K12-NGOC

XHH –GDTC

K56-NGOC

TCQLTĐ

QL55-Ninh

KHQL-QL57

 Hùng

XHH –GDTC

K34-NGOC

XHH –GDTC

K12-NGOC

TCQLTĐ

QL55-Ninh

XHH –GDTC

K56-NGOC

 

 

3 - 4

XHH –GDTC

K34-NGOC

XHH –GDTC

K12-NGOC

XHH –GDTC

K56-NGOC

XHH –GDTC

K34-NGOC

 

 

 

5 - 6

ĐLTDTT.Đ2

HLTT – HÙNG

QLHĐTĐTT

QL54 – HÙNG

ĐLTDTT.Đ2

HLTT – HÙNG

QLHĐTĐTT

QL54 – HÙNG

QLHĐTĐTT

QL54 – HÙNG

ĐLTDTT.Đ2

HLTT – HÙNG

ĐLTDTT.Đ2

HLTT – HÙNG

7 - 8

ĐLTDTT.Đ2

HLTT – HÙNG

ĐLTDTT.Đ2

HLTT – HÙNG

ĐLTDTT.Đ2

HLTT – HÙNG

ĐLTDTT.Đ2

HLTT – HÙNG

KHQL-QL57

 Hùng

ĐLTDTT.Đ2

HLTT – HÙNG

ĐLTDTT.Đ2

HLTT – HÙNG

9-10

QLTTQC.Đ2

GDTC – NGOC

PLĐC.Đ2

CHUNG-Ninh

QLTTTTC.Đ2

HLTT-Phương

QLTTQC.Đ2

GDTC – NGOC

ĐLTDTT.Đ2

HLTT – HÙNG

PLĐC.Đ2

CHUNG-Ninh

QLTTTTC.Đ2

HLTT-Phương

QLTTQC.Đ2

GDTC - NGOC PLĐC.Đ2

CHUNG-Ninh

QLTTTTC.Đ2

HLTT-Phương

QLTTQC.Đ2

GDTC – NGOC

ĐLTDTT.Đ2

HLTT – HÙNG PLĐC.Đ2

CHUNG-Ninh

QLTTTTC.Đ2

HLTT-Phương

QLTTQC.Đ2

GDTC - NGOC ĐLTDTT.Đ2

HLTT – HÙNG PLĐC.Đ2

CHUNG-Ninh

QLTTTTC.Đ2

HLTT-Phương

QLTTQC.Đ2

GDTC - NGOC PLĐC.Đ2

CHUNG-Ninh

QLTTTTC.Đ2

HLTT-Phương

QLTTQC.Đ2

GDTC - NGOC PLĐC.Đ2

CHUNG-Ninh

QLTTTTC.Đ2

HLTT-Phương

 

GHI CHÚ: Mỗi CBGV được quy định theo 1 màu nhất định cho thầy cô tiện theo dõi.

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Phương

Giáo vụ bộ môn

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Ngọc

1

Nguyễn T Xuân Phương

28

 

2

Nguyễn Cẩm Ninh

32

 

3

Phạm Việt Hùng

38

 

4

Tống T Thu Hiền

 

 

5

Đỗ Hữu Ngọc

46

 

6

Tổng

144

 

Tuần 19

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Môn

Đối tượng

Giờ

Hệ số

Giờ quy chuẩn

Ghi chú

1

Phương

28

QLTTTTC – Đ2

HLTT

28

 

 

 

2

Ninh

4

TCTĐTT

QL55

4

 

   

 

 

28

PLĐC – Đ2

Chung

28

 

   

3

Hùng

10

KHQL

QL57

4

 

   

 

 

 

QLHĐTĐTT

QL54

6

 

 

 

 

 

28

ĐLTDTT – Đ2

HLTT

28

 

 

 

3

Ngọc

46

XHH

GDTC54

18

25.2

 

 

 

 

 

QLTTQC.Đ2

GDTC

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Thứ   

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1 - 2

XHH –GDTC

K12-NGOC

XHH –GDTC

K56-NGOC

TCQLTĐ

QL55-Ninh

KHQL-QL57

 Hùng

XHH –GDTC

K34-NGOC

XHH –GDTC

K12-NGOC

TCQLTĐ

QL55-Ninh

XHH –GDTC

K56-NGOC

3 - 4

XHH –GDTC

K34-NGOC

XHH –GDTC

K12-NGOC

XHH –GDTC

K56-NGOC

XHH –GDTC

K34-NGOC

 

5 - 6

 

QLHĐTĐTT

QL54 – HÙNG

 

QLHĐTĐTT

QL54 – HÙNG

QLHĐTĐTT

QL54 – HÙNG

7 - 8

       

KHQL-QL57

 Hùng

 GHI CHÚ: Mỗi CBGV được quy định theo 1 màu nhất định cho thầy cô tiện theo dõi.

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Phương

Giáo vụ bộ môn

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Ngọc

1

Nguyễn T Xuân Phương

 

 

2

Nguyễn Cẩm Ninh

4

 

3

Phạm Việt Hùng

10

 

4

Tống T Thu Hiền

 

 

5

Đỗ Hữu Ngọc

18

 

6

Tổng

32

 

Tuần 19

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Môn

Đối tượng

Giờ

Hệ số

Giờ quy chuẩn

Ghi chú

1

Ninh

4

TCTĐTT

QL55

4

     

2

Hùng

10

KHQL

QL57

4

     

 

 

 

QLHĐTĐTT

QL54

6

     

3

Ngọc

18

XHH

GDTC54

18

25.2

 

 

Chuyên mục tin tức