THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19

05-12-2021 20-41
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: KT&KN CSN                    
BỘ MÔN: LÝ LUẬN TDTT TUẦN: 19 TỪ NGÀY: 06/12/2021 ĐẾN NGÀY: 12/12/2021  
            HỌC KỲ: 1   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2                          
HPTT HLK7,8K54       HPTT HLK7,8K54                  
L.Đ.Cương       L.Đ.Cương                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4                            
                           
                           
HPTT HLK9,10K5454       HPTT HLK9,10K54                  
L.Đ.Cương       L.Đ.Cương                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  L.Đ.Cương 8/8 giờ      
                             
                             
                             
                             
                             
Nguyễn Thị Phương Oanh              Đồng Thị Bích Hồng 
           
Chuyên mục tin tức