THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20

12-12-2021 08-59

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 20

(Từ 13/12/2021 đến 17/12/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CS 57 HLTT (GA20)

H.Phương+Hùng

 

PT57 K5 (GA 20)

Nga+Hiếu

 

CS 57 HLTT (GA21)
H.Phương+Hùng

 

PT57 K7 (GA20)

Hiếu+Nga

PT57 K1 (GA19)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3 (GA19)

Nga+Hiệp

 

PT57 K10 (GA 21)

Thu+Dũng

PT57 K7 (GA22)

H.Phương+Hiệp

 

PT57 K10 (GA22)

Thu+Dũng

3+4

PT57 K2 (GA20)

H.Phương+Dũng

 

PT57 K4 (GA20)

Nga+Hiếu

 

CS 57 GDTC (GA21)

H.Phương+Hùng

 

PT57 K1(GA21)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3 (GA21)

Nga+Hiệp

PT57 K2 (GA21)

Nga+Hiệp

 

PT57 K4 (GA21)

Hiếu+Thu

PT57 K2 (GA22)

H.Phương+Hiệp

 

PT57 K4 (GA22)

Thu+ Dũng

5+6

PT57 K1 (GA20)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3 (GA20)

Nga+Hiệp

 

PT57 K10 (GA20)

H.Phương+Thu

 

PT57 K5 (GA21)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K9 (GA21)

H.Phương+Dũng

CS57 GDTC (GA22)

H.Phương+M.Phương

 

CS 57 HLTT(GA22)

Hùng+Thủy

 

PT57 K5 (GA22)

Hiếu+Thu

 

PT57 K7 (GA21)

Nga+Dũng

CS 57 GDTC (GA23)

H.Phương+M.Phương

 

CS 57 HLTT (GA23)

Hùng+Thủy

 

PT57 K9 (GA22)

Nga+Dũng

7+8

CS 57 GDTC (GA20)

H.Phương+Hùng

 

PT57 K6(GA20)

Nga+Hiệp

 

PT57 K9 (GA20)

Hiếu+Thu

 

PT57 K6 (GA21)

H.Phương+Dũng

 

PT57 K8 (GA 20)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K6 (GA22)

H.Phương+Hiếu

 

PT57 K8 (GA21)

Nga+Thu

PT57 K8(GA22)

Nga+Dũng

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

12

 

Hiếu

24

 

Nga

24

 

Hoài Phương

26

 

Thủy

4

 

Mai Phương

4

 

Thu

16

 

Hiệp

14

 

Dũng

18

 

Thảo

10

 

Tổng

152

 

TRƯỞNG BM

 

 

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

 

 

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức