Thời khóa biểu tuần 20

12-12-2021 11-34

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

Khoa: Quản lý

Bộ môn Quản lý TDTT

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20

Từ ngày 13/12 đến  17/12 năm 2020

HỌC KỲ: I - NĂM  HỌC: 2021-2022

 

             Thứ   

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

1 - 2

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4

 

 

 

 

 

 

 

5 - 6

ĐLTDTT.Đ2

HLTT – HÙNG

 

 

 

 

 

 

7 - 8

       

KHQL-QL57

 Hùng

 

 

9-10

QLTTQC.Đ2

GDTC – NGOC

PLĐC.Đ2

CHUNG-Ninh

QLTTTTC.Đ2

HLTT-Phương

 

 

 

 

 

 

 GHI CHÚ: Mỗi CBGV được quy định theo 1 màu nhất định cho thầy cô tiện theo dõi.

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Phương

Giáo vụ bộ môn

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Ngọc

1

Nguyễn T Xuân Phương

2

 

2

Nguyễn Cẩm Ninh

2

 

3

Phạm Việt Hùng

4

 

4

Tống T Thu Hiền

 

 

5

Đỗ Hữu Ngọc

2

 

6

Tổng

10

 

Tuần 20

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Môn

Đối tượng

Giờ

Hệ số

Giờ quy chuẩn

Ghi chú

1

Phương

2

QLTTTTC – Đ2

HLTT

2

 

   

2

Ninh

2

PLĐC – Đ2

Chung

2

 

 

 

3

Hùng

2

KHQL

QL57

2

2

 

 

 

 

2

ĐLTDTT – Đ2

HLTT

2

 

 

 

4

Ngọc

2

QLTTQC – Đ2

GDTC

2

 

 

 

 

 

             Thứ   

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1 - 2

 

 

 

 

 

3 - 4

 

 

 

 

 

5 - 6

     

 

 

7 - 8

       

KHQL-QL57

 Hùng

 GHI CHÚ: Mỗi CBGV được quy định theo 1 màu nhất định cho thầy cô tiện theo dõi.

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Phương

Giáo vụ bộ môn

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Ngọc

1

Nguyễn T Xuân Phương

 

 

2

Nguyễn Cẩm Ninh

 

 

3

Phạm Việt Hùng

2

 

4

Tống T Thu Hiền

 

 

5

Đỗ Hữu Ngọc

 

 

6

Tổng

 

 

Tuần 20

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Môn

Đối tượng

Giờ

Hệ số

Giờ quy chuẩn

Ghi chú

1

Hùng

2

KHQL

QL57

2

2

   
Chuyên mục tin tức