THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 NĂM HỌC 2021 - 2022

18-12-2021 22-03
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 21
Từ ngày 20 tháng 12 đến 24 tháng 12 năm 2021

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
CN
1+2
CS57HLTT MINH+THẠCH
 
HỌC LẠI
PTU – GDTC ĐỢT 3
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – GDTC ĐỢT 3
HUYỀN
CS57HLTT MINH+THẠCH
 
HỌC LẠI
PTU – GDTC ĐỢT 3
HUYỀN
CS57HLTT MINH+THẠCH
 
HỌC LẠI
PTU – GDTC ĐỢT 3
HUYỀN
CS57HLTT MINH+THẠCH
 
HỌC LẠI
PTU – GDTC ĐỢT 3
HUYỀN
K.TRA GK
HỌC LẠI
PTU – GDTC ĐỢT 3
HUYỀN+THẠCH
HỌC LẠI
PTU – GDTC ĐỢT 3
HUYỀN
3+4
CS57GDTC MINH
 
HỌC LẠI
PTU – GDTC ĐỢT 3
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – GDTC ĐỢT 3
HUYỀN
CS57GDTC MINH
 
HỌC LẠI
PTU – GDTC ĐỢT 3
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – GDTC ĐỢT 3
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – GDTC ĐỢT 3
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – GDTC ĐỢT 3
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – GDTC ĐỢT 3
HUYỀN
5+6
 
CS57GDTC MINH
 
CS57GDTC MINH
 
 
 
7+8
 
 
 
 
CS57GDTC MINH
 
 
9+10
 
 
 
 
 
 
 
Lịch trực BM
 
 
 
 
 
 
 

 Ghi chú: - Hình thức học tập và giảng dạy trên phần mềm microsoft team

- Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’ 

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 
 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
0
 
GIÁO VỤ BM
 
 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
18
 
Thạch 
10
 
Huyền
28
 
Thư
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
56
 
 
Chuyên mục tin tức