THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22

26-12-2021 11-03

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 22

(Từ 27/12/2021 đến 31/12/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CS 57 HLTT (GA28)

H.Phương+Thủy

 

PT57 K5 (GA 26)

Nga+Hiếu

CS 57 GDTC (GA28)

Nga+Thủy

 

PT57 K1 (GA 26)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K7 (GA26)

Thu+Hiệp

CS 57 HLTT (GA29)
H.Phương+Thủy

 

PT57 K5 (GA27)

Hiếu+Nga

CS57 HLTT (GA 30)

Nga+Thủy

 

PT57 K1 (GA28)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3 (GA27)

Thu+Hiệp

PT57 K10 (GA28)

H.Phương+Thảo

3+4

 

PT57 K8 (GA 26)

Hiếu+Thu

CS 57 GDTC (GA29)

H.Phương+Thủy

 

PT57 K7 (GA27)

Hiếu+Nga

PT57 K2 (GA27)

Nga+Hiệp

 

PT57 K4 (GA27)

Hiếu+Thu

PT57 K2 (GA28)

H.Phương+Thảo

 

PT57 K4 (GA28)

Thu+ Dũng

5+6

PT57 K2 (GA26)

Nga +Hiệp

 

PT57 K4 (GA26)

Hiếu + Thảo

 

PT57 K10 (GA26)

H.Phương+Thu

HỌP BM

(trực tuyến

MS Team)

PT57 K1 (GA27)

H.Phương+Hiệp

 

PT57 K3 (GA26)

Hiếu+Thu

 

PT57 K9 (GA 27)

Nga+Dũng

CS57 GDTC (GA30)

H.Phương+Thủy

 

PT57 K5 (GA28)

Hiếu+Thu

 

PT57 K7 (GA28)

Nga+Thảo

CS 57 GDTC (GA31)

H.Phương+M.Phương

 

CS 57 HLTT (GA31)

Nga+Thủy

 

PT57 K9 (GA28)

Thu+Dũng

7+8

PT57 K6 (GA26)

Nga+Hiệp

 

PT57 K9 (GA26)

Hiếu+Thảo

PT57 K10 (GA27)

H.Phương+Thu

PT57 K6 (GA27)

H.Phương+Dũng

 

 

PT57 K6 (GA28)

H.Phương+Hiếu

 

PT57 K8 (GA27)

Nga+Thu

PT57 K8 (GA28)

Nga+Dũng


- Thứ 3 (28/12), tiết 34: Họp BM (trực tuyến trên MS Team)

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

 

 

Hiếu

24

 

Nga

26

 

Hoài Phương

24

 

Thủy

14

 

Mai Phương

2

 

Thu

22

 

Hiệp

12

 

Dũng

12

 

Thảo

12

 

Tổng

148

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức