THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23

02-01-2022 16-10

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 23

(Từ 03/01/2022 đến 07/01/2022)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

CS 57 GDTC (GA 32)

Nga+M.Phương

 

PT57 K1 (GA 29)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K7 (GA29)

Dũng+Hiệp

CS 57 HLTT (GA33)
H.Phương+Thủy

 

PT57 K2 (GA29)

Nga+Hiệp

 

PT57 K4 (GA 29)

Thu+Dũng

 

PT57 K5 (GA30)

Hiếu+Thảo

CS57 HLTT (GA 34)

Nga+M.Phương

 

PT57 K1 (GA 31)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3 (GA30)

Thu+Hiệp

PT57 K10 (GA 31)

H.Phương+Dũng

3+4

 

CS57 HLTT (GA 32)

Nga+M.Phương

 

PT57 K8 (GA 29)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K9 (GA 29)

Dũng+Hiệp

CS 57 GDTC (GA33)

H.Phương+Thủy

 

PT57 K7 (GA30)

Hiếu+Nga

PT57 K2 (GA30)

Nga+Hiệp

 

PT57 K4 (GA30)

Hiếu+Thu

PT57 K2 (GA 31)

H.Phương+Dũng

 

PT57 K4 (GA 31)

Thu+Hiệp

5+6

 

PT57 K5 (GA 29)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K6 (GA 29)

Dũng+H.Phương

 

PT57 K1 (GA30)

H.Phương+Hiệp

 

PT57 K3 (GA29)

Hiếu+Thu

 

PT57 K9 (GA 30)

Nga+Dũng

CS57 GDTC (GA 34)

H.Phương+M.Phương

 

PT57 K5 (GA31)

Hiếu+Thu

 

PT57 K7 (GA31)

Nga+Thảo

CS 57 GDTC (GA31)

H.Phương+M.Phương

 

CS 57 HLTT (GA31)

Nga+Thủy

 

PT57 K8 (GA 31)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K9 (GA 31)

Thu+Hiệp

7+8

 

PT57 K10 (GA29)

Nga+H.Phương

PT57 K6 (GA30)

H.Phương+Dũng

 

PT57 K10 (GA 30)

Hiếu+Nga

 

PT57 K6 (GA 31)

H.Phương+Hiếu

 

PT57 K8 (GA 30)

Nga+Thu

SAU TIẾT 56

HỌP BM

(trực tuyến)

* Ghi chú:

              - Thứ 6 (07/01), sau tiết 56: HỌP BM (trực tuyến MS team)

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

 

 

Hiếu

24

 

Nga

24

 

Hoài Phương

22

 

Thủy

6

 

Mai Phương

10

 

Thu

16

 

Hiệp

16

 

Dũng

16

 

Thảo

14

 

Tổng

148

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức